දෙකක් සොයා සිට මළ වැටීම නගෝයා මහල් නිවාස ගොඩනැගිල්ලක් - ජපානය ටයිම්ස්

අයිචි ප්රාන්තය

නගෝයා (කියොඩෝ) මිනිසුන් දෙදෙනෙකු මිය ගොස් ඇත මත පළමු හා දෙවන මහල් -කතාව මහල් නිවාස ගොඩනැගිල්ලක් නගෝයා

පොලීසිය පවසයි. ඔහු අග මළ තහවුරු රෝහලේ. මිනිසා පෙනී සිටි වීමට ඔහුගේ ට.

අසල තිබී සෝපානයෙන් ශාලාවේ බිම් මහලේ පොලීසිය පැවසුවේ.

මුල් අඟහරුවාදා

ඒ අනුව. මෙම තත්වයන් ඔහු මිය ගොස් ඇති විය හැකිය මත බලපෑම.