නීතිමය උපදෙස් දී ඉංග්රීසි (ජපානය) කවසාකි-ෂි, කනාගවා, ජපානය

සම්මන්ත්රණය ඉංග්රීසි 'ආරම්භ කරමු ව්යාපාර ජපානයේ' පැවැත්වෙන වැනි දිනමැයි කිරීමට පස්වරු ට කවසාකි නගරයේ (අතර ටෝකියෝ හා යොකොහාමා).