නොමැති නීතිඥයන් කිසිදු විහිළුවක් ජපානය

අසා ඕනෑම හොඳ නීතිඥ විහිළු මෑතකදී